Indefrysningsordning til elkunder

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme bliver i en periode.

 

Som elkunde får I mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til jeres elselskab over en periode på fire år. Ordningen er frivillig, og I skal selv tilmelde jer via Min Side, hvis I vil gøre brug af indefrysningsordningen. Her er det også muligt at afmelde sig.

Har I nogle spørgsmål, kan I læse i vores "Spørgsmål og svar" længere nede på denne side.

Tilmeld jer her

 

Hvilken regning bliver den første med indefrysning?

Svaret på dette spørgsmål er individuelt og afhænger bl.a. af, hvordan I er afregnet.

Vi sørger naturligvis for, at I kommer med på indefrysningsordningen så hurtigt som overhovedet muligt efter jeres tilmelding. 

Regninger, der allerede er betalt, samt regninger for perioder, der ligger uden for indefrysningsperioden 1. november 2022 – 31. oktober 2023, kan som hovedregel ikke indgå i ordningen.

Det vil fremgå tydeligt af jeres næste elregning, hvorvidt et beløb er indefrosset. Fremgår der ikke et indefrosset beløb på regningen, betyder det, at det ikke har været muligt at få regningen med i ordningen. I det tilfælde kan du dog forvente, at den efterfølgende regning vil være omfattet af indefrysningsordningen. 

Afvis Bealingsservice-opkrævning
Ønsker I ikke at betale jeres regning, og er den tilmeldt Betalingsservice, skal den enkelte opkrævningen afvises - ikke hele Betalingsservice-aftalen. Det kan I gøre i Betalingsservice app'en eller i jeres mobil- eller netbank.

Hvad sker der, og hvornår sker det?

Indefrysning: 1. nov. 2022 - 31. okt. 2023
Udskyd betalingen af en del af dine elregninger

Afdragspause: 1. nov. 2023 - 31. okt. 2024
Et års afdragsfrihed inden afbetalingen starter

Afbetaling: 1. nov. 2024 - 31. okt. 2028
Betal beløbet af løbende over fire år eller på én gang

 

Spørgsmål og svar

 

Indefrysning

Hvad betyder det at indefryse en del af elregningen?

Som strømkunde vil I få mulighed for at udskyde betalingen af en del af beløbet på jeres elregninger til et senere tidspunkt.

Bestemmer man selv, hvor stort et beløb man vil indefryse?

For virksomheder

Der indføres et loft over de enkelte virksomheders samlede indefrysning. Lofterne er baseret på EU-Kommissionens kriserammebestemmelser og udgør 15 mio. kr. for el og gas samlet. Det er virksomhedens eget ansvar at holde øje med, at de holder sig under loftet, og melde sig ud af indefrysningsordningen, inden det overskrides.

 

For energiintensive virksomheder

Energiintensive virksomheder er virksomheder, som har et særligt stort energiforbrug. De defineres som virksomheder, hvor mindst 3% af omsætningen gik til energiforbrug i 2021.

Energiintensive virksomheder får ret til et lån, som dækker op til halvdelen af deres ekstraudgifter til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige spotpris (rå el-/gaspris) i 2021. Det vil være muligt for energiintensive virksomheder at låne op til et loft på 190 mio. kr. over en periode på 12 måneder.

Denne ordning administreres direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomheden, og ikke gennem os.

Hvem gælder indefrysningsordningen for?

Ordningerne gælder for alle virksomheder samt kultur- og foreningsliv.

Institutioner, der er fuldt ud offentligt ejet, vil dog ikke kunne gøre brug af ordningen.

Hvor længe kan virksomheden indefryse en del af sin elregning?

Man kan indefryse en del af sin elregning i 12 måneder fra den 1. november 2022 til den 1. november 2023.

Præcis, hvor mange måneders betaling, I kan indefryse, afhænger af, hvornår I afregnes, om I betaler aconto for jeres elforbrug, og om I er måneds- eller kvartalsafregnet.

Kan vi tilmelde os igen, hvis vi har afmeldt ps?

Har I afmeldt jer indefrysningsordningen, kan I inden for indefrysningsperioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 på ny anmode om indefrysning.

Kan man tilmelde sig som forening?

For boligforeninger, andelsforeninger, private udlejere m.v., hvor foreningen er kunde hos os, er det foreningen, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte husstand. Boligforeninger mv. vil typisk være underlagt den generelle virksomhedsordning - også i forhold til rentevilkår og lånelofter.

Over hvor lange tid kan virksomheden betale beløbet tilbage?

Det indefrosne beløb skal afdrages over en periode på 4 år.

Afdragsperioden starter den 1. november 2024, når de 12 måneder med indfrysning er gået, og der efterfølgende har været en afdragspause på et år.

Skal vi stadig betale vores elregning?

Hvis I vælger at tilmelde jer ordningen, vil en del af elregningen i indefrysningsperioden blive udskudt. I vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Koster det noget at indefryse en del af sin elregning?

Ja. Følgende gebyrer gælder:

  • Tilmeldingsgebyr: kr. 200 kr.
  • Administrationsgebyr: 5 kr./md.

For virksomheder skal der betales en årlig rente på 4,4% af det indefrosne beløb.

Dette dækker dels statens fundingomkostninger, svarende til statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 2022, og dels en præmie til dækning af statens omkostninger til afdækning af statsfinansielle risici ved ordningen.

Afmelding, fraflytning og leverandørskifte

Hvor finder vi information om vores indefrysning, hvis vi opsiger vores aftale?

Ved fraflytning eller opsigelse vil vi sikre, at I i hele indefrysningsperiodens løbetid kan tilgå oplysninger om indefrysningen på Min Side. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af strøm.

Hvad sker der, hvis vi skifter elselskab?

Skifter I elselskab vil I modtage en opgørelse over jeres samlede indefrysning fra os. I skal på ny anmode om indefrysning hos jeres nye elselskab, hvis I fortsat vil benytte jer af indefrysningsordningen.

Skifter I elselskab skal I i forbindelse med skiftet beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller straks betales.

Hvad sker der, hvis vi flytter adresse?

Ved fraflytning ophører jeres indefrysning, og I modtage en opgørelse over jeres samlede indefrysning fra os. I skal på ny anmode om indefrysning, hvis I vil benytte jer af indefrysningsordningen på jeres nye adresse.

Ved fraflytning kan I dog indgå en aftale med os om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.

Ved fraflytning skal I beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller straks betales.

Hvordan afmelder vi os ordningen?

I skal anmode os om at blive afmeldt ordningen. Det gør I på Min Side under "Indefrysning".

Afmeldelsen omfatter kun de elregninger, der udstedes efter jeres afmelding. Vi skal modtage afmeldelsen senest d. 15. i måneden for jeres kommende regning, hvis I ønsker at denne afmeldes. Afmelder I jer senere, vil I først være afmeldt fra jeres efterfølgende regning.

I skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller betales på én gang.

Afbetaling

Hvornår skal virksomheden begynde at betale det indefrosne beløb tilbage?

Afbetalingen af det indefrosne beløb starter den 1. november 2024.

Over hvor lang tid kan virksomheden betale tilbage?

Det indefrosne beløb skal afdrages over en periode på 4 år.

Afdragsperioden starter den 1. november 2024, når de 12 måneder med indfrysning er gået, og der efterfølgende har været en afdragspause på et år.

Kommer der renter på det beløb, som virksomheden skal betale tilbage?

For virksomheder skal der betales en årlig rente på 4,4% af det indefrosne beløb.

Dette dækker dels statens fundingomkostninger, svarende til statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 2022, og dels en præmie til dækning af statens omkostninger til afdækning af statsfinansielle risici ved ordningen.

Hvad sker der, hvis vi ikke betaler beløbet af?

Hvis I ikke rettidigt betaler det indefrosne beløb eller et afdrag på det indefrosne beløb, og vi har gennemført vores almindelige rykkerprocedure og sendt mindst to rykkere, vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden fra os med henblik på statslig inddrivelse.