Vilkårsændringer

Natur-Energi har i henhold til afsnit 18 i Leveringsbetingelserne mulighed for at ændre priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er ikke muligt at lave en komplet liste over alle sådanne situationer, men nedenfor kan du se en række eksempler på nogle af de situationer, der kan medføre sådanne ændringer.

Udefrakommende omkostninger
Natur-energi bliver løbende opkrævet betaling fra eksterne parter, som eksempelvis Netselskaber for transportydelser med videre for levering af strømmen. Disse betalinger viderefaktureres til kunden, og således vil ændringer heri medføre tilsvarende ændringer for kunden.

Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med vores levering af ydelser til vores kunder, som eksempelvis gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed eller til postdistributionsselskaber og andre distributører.

Inflation
Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor over tid have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.

Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. november 2020 til indeks 100, og vi kan herudfra tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet. 

Hvis vi ændrer prisen på baggrund af inflation, vil det ske med udgangspunkt i ét eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner. Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været eksempelvis 5% i årene 2021 til 2025, kan vi ændre prisen med 5% i år 2025.

Ændret lovgivning, regulering eller praksis
Energiområdet er reguleret af lovgivning og andre regler, og der sker hyppigt ændringer heraf. Sådanne ændringer eller eksempelvis en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkårene for at opfylde disse.

Produktændringer
En ændring af et af Natur-Energis produkter kan ske med udgangspunkt i forskellige forhold, der gør, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan eksempelvis være:

ændret lovgivning
ændrede kundeønsker
konkurrencemæssige forhold
forhold omkring indekset for en variabel pris
ændret efterspørgsel, der medfører, at der ikke længere er grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form

Incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller til en mere effektiv kundeadfærd
Vi bestræber os på at nedbringe kundernes energiforbrug. Det gør vi blandt andet på grund af miljøhensyn, global opvarmning og vores samfundsansvar. Vi analyserer derfor løbende, om vi kan hjælpe samfundet og vores kunder med at reducere energiforbruget. Det kan således være relevant at ændre i vilkårene for herigennem at give incitament til at reducere eller flytte energiforbruget til de tidspunkter, som giver en samfundsøkonomisk gevinst.

Administrationen af kundeaftaler eller særlige services, som er forbundet hermed, kan give os interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til kundeaftalerne. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer, som skaber incitament for vores kunder til at vælge økonomisk mere effektive løsninger.

Som kunde hos os vil du selvfølgelig altid blive varslet eller orienteret i overensstemmelse med de regler, der gælder, hvis det bliver aktuelt at ændre i vilkårene.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på kundeservice@natur-energi.dk eller tlf. 70 27 77 80, hvis du har spørgsmål til de ændringer, som vi kan foretage eller til situationerne beskrevet ovenfor.