Disse betingelser gælder for Energiselskabet Natur-Energi CVR Nr. 30913728 (”NE”) salg af el inkl. netydelse (eldistribution) og gas til købere/virksomheden (”Kunden”), hvor leverancen er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.

1. Tilslutning til elnettet
Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet og/eller gas-forsyningsnet via sin lokale el-netvirksomhed (”Netvirksomheden”) og/eller gas-distributør (”Gas-distributøren) og opfylde Netvirksomhedens og/eller Gas-distributørens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren varetager på vegne af NE transport af strømmen og/eller gassen fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved leverandørskifte repræsenterer NE kunden overfor Kundens Netvirksomhed og/eller Gas-distributør. NE kan ophøre med leverancer i perioder, hvor Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren afbryder forsyningen. I forhold til Netvirksomheden/Gas-distributøren skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår: A) Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren har ansvaret for en tilfredsstillende spændings- og/eller gaskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet B) Kunden skal give Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren uhindret adgang til el- og gasanlæg, herunder målere og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg m.v. og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen C) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede inden genåbningen finder sted D) Kunden skal på anmodning fra Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren foretage selvaflæsning af el- eller gasmålere og hente forbrugsdata hjem. Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning E) Kunden skal straks underrette Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren, hvis der er tegn på, at el- og/eller gasmåleren viser forkert.

2. Måling og målerdata

Det påhviler Kunden gennem Netvirksomhedenog/eller Gas-distributøren at sikre NE de nødvendige måleraflæsninger. Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren er ansvarlig for el- og gasmålere og målingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som Kunden rette henvendelse til Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata, Netvirksomhedens eller Gas-distributørens korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede målerdata afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen

Leverancen sker i de punkter, som efter kundens aftaleforhold med netvirksomheden/distributøren betragtes som tilslutningspunkter for Kundens installationer, og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af aftalen. Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af Netvirksomheden og/eller Gas-distributørens tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal underrette NE om forhold, der kan have betydning for NE’ levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede forbrug. NE kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren.

4. Priser – EL

De aftalte prisvilkår fremgår af ordrebekræftelsen/min side. Kundens elpris er sammensat af tre dele; betaling for forbrug af el, transport af el samt betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. Kunden faktureres for el og for transport fra Netvirksomheden og afgifter til staten i en samlet faktura fra NE. De enkelte elementer i elprisen er følgende:Betaling for forbrug af el: Afregning af forbrug sker gennem en aftalt pris per forbrugt kWh og/eller en handelsomkostning samt en engrosomkostning. Prisen per kWh kan enten afregnes som en variabel pris eller en aftalt fast pris per kWh over en aftalt periode. For produkter, hvor pris per kWh er variabel og tager udgangspunkt i NE’ indkøbspris, opgøres indkøbsprisen per kWh forbrugt el til en skabelonkunde (privatkunde) af Grundlasten (Nordpool trade), Profil omkostningen (faktisk forbrugsmønster) samt en Ubalance (risikodækning). Denne måde at beregne indkøbsprisen anvendes af alle energiselskaber i Norden. For produkter, hvor prisen per kWh er fast, gælder denne faste pris for en aftalt periode, hvorefter der overgås til en aftalt ny pris-afregning. Afregningspris og -metode oplyses ved aftaleindgåelsen og fremgår endvidere af ordrebekræftelsen og kan altid findes under ”Min Side” på www.natur-energi.dk. Betaling for transport af el: Kunden betaler det netabonnement, som NE til en hver tid opkræves af Netvirksomheden for Kundens elmåler. For hver forbrugt kWh betaler Kunden endvidere den nettarif, som NE til enhver tid opkræves af Netvirksomheden for transport af el. I tillæg hertil opkræver NE en engrosomkostning til dækning af debitortab på elkunder. Engrosomkostningen opgøres som NE’s samlede omkostning til debitortab på elkunder over et regnskabsår divideret med antal solgte KWH i det pågældende regnskabsår. Beløbet opkræves aconto og reguleres bagud på opkrævningen for 3. kvartal for det forudgående kalenderår, når den samlede omkostning til debitortab er opgjort. Acontobeløbet justeres baseret på seneste års realiserede tab. Endvidere betaler Kunden øvrige beløb, som NE til enhver tid opkræves af Netvirksomheden og/eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til Kunden. Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter: Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som NE til enhver tid er forpligtet til at opkræve hos Kunden på vegne af den danske stat. Kunder med særlige afgiftsforhold er selv ansvarlige for disse, herunder tilbagesøgning af moms- og afgift samt at give besked til NE herom i det omfang, at dette måtte være en forudsætning for at opnå særlige afgiftsfordele. Ændringer i netabonnement, nettarif, skatter og afgifter: Netvirksomheden/Energinet.dk/den danske stat kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem Kundens samlede elpris og vil alene bliver varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt måtte kræve det. De til hver tid gældende satser, som NE opkræves af Netvirksomheden, kan findes på Netvirksomheden hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på www.natur-energi.dk.

5. Priser – GAS:

De aftalte prisvilkår fremgår af ordrebekræftelsen. NE fakturerer alene for forbrug af gas med tillæg af moms. NE fakturerer ikke Kunden for betalinger til Gas-distributøren for transport, herunder gasnetabonnementer og gasafgifter til staten, der indtil videre faktureres særskilt af distributøren. NE har dog fuldmagt til at indgå aftale om samfakturering med Gas-distributøren, således at Kunden accepterer at betalingsstedet for betalinger fra Kunden til Gas-distributøren ændres til NE, og NE herefter opkræver betalinger til Gas-distributøren hos Kunden. Betaling for forbrug af gas: Afregning af forbrug sker gennem en aftalt pris pr. forbrugt m3 og/eller en handelsomkostning. Prisen per m3 kan enten afregnes som en variabel pris eller en aftalt fast pris per m3 over en aftalt periode. For produkter, hvor pris per m3 er variabel og tager udgangspunkt i NE’ indkøbspris, opgøres indkøbsprisen, der faktureres af NE, af den volumenvægtede daglige notering på Gaspoint Nordic Day ahead marked plus omkostninger til ekstern partner for trading af gas og reservation af kapacitet i gasnettet. For produkter, hvor prisen per m3 er fast, gælder denne faste pris for en aftalt periode, hvorefter der overgås til en aftalt ny pris-afregning. Pris per m3 og handelsomkostninger oplyses ved aftale-indgåelse, fremgår endvidere i ordrebekræftelse og kan altid findes under ”Min Side” på www.natur-energi.dk.

6. Afregning, fakturering, gebyrer og sikkerhedsstillelse:

NE fakturerer alle beløb i danske kroner. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud*. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte forbrug, efter NE har modtaget målerdata fra Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren. Det er fra NE side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at: A) NE kan kreditgodkende Kunden, B) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau og, C) Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el eller gas med NE. Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan NE stille krav til Kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår på www.natur-energi.dk/prisblad. Disse gebyrer kan omfatte fakturerings- og betalingsgebyr afhængig af fakturerings- og betalingsmetode, gebyr for ophør af aftalen indenfor bindingsperioden, flyttegebyr, gebyr for tilsendelse af ekstra faktura, rykkergebyr, men begrænser sig ikke nødvendigvis til disse. Natur Energi vil baseret på Kundens forventede forbrug og gældende afgiftssatser opkræve Kunden et depositum til dækning af kommende faktureringsperiodes forventede el-afgift. Endelig opgørelse af denne sker på grundlag af det faktisk målte forbrug, efter NE har modtaget målerdata fra Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren ved års- eller slutopgørelse, hvor evt. difference overføres til førstkommende regning/slutopgørelse. Herudover kan både NE og Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren pålægge en række gebyrer som følge af Kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til Kunden. Det gælder eksempelvis håndteringstillæg for administration hos NE og netgebyr for Netvirksomhedens og/eller Gas-distributørens besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af forsyningen (lukkebesøg). Kunden skal friholde NE for sådanne netgebyrer, og NE kan hos Kunden opkræve betaling til dækning heraf. Netgebyrernes størrelse kan variere afhængig af, hvilken Netvirksomhed og/eller Gas-distributør Kunden har. Netvirksomhedens og/eller Gas-distributørens gebyrer fremgår af deres respektive hjemmesider, som Kunden opfordres til at holde sig ajour med. Ved for sen betaling opkræves morarenter og gebyrer i henhold til Renteloven. I øvrigt kan der rettes henvendelse til NE for yderligere spørgsmål vedr. gebyrer.

7. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er Kundens betalingsrestance, manglende opfyldelse af krav om sikkerhedsstillelse, jf. Betingelsernes punkt 6, eller ophør af Kundens aftale med sin lokale Netvirksomhed og/eller Gas-distributør. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald skal NE straks underrettes herom. NE kan kræve, at Kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

8. Leveringshindringer – Forcemajeure

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for NE kontrol (force majeure), suspenderes alle NE’ forpligtelser så længe hindringen består. Som ikke udtømmende eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg eller gasledning, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne, forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel). Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller Netvirksomheden eller Gas-distributøren har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denne force majeure over for Kunden.

9. Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat Betingelserne eller i parternes kontrakt. NE er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre NE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. NE er aldrig ansvarlig for skade og tab som følge af fejl eller afbrydelser i el- og/eller gas-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren, den systemansvarlige virksomhed, den nordiske el-børs, Nord Pool eller Gaspoint Nordic.

10. Løbetid, ophør og overdragelse

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat Betingelserne eller i parternes kontrakt. NE er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre NE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. NE er aldrig ansvarlig for skade og tab som følge af fejl eller afbrydelser i el- og/eller gas-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren, den systemansvarlige virksomhed, den nordiske el-børs, Nord Pool eller Gaspoint Nordic.

11. Opsigelse

Kunden kan efter udløb af bindingsperioden, som fremgår af ordrebekræftelsen, opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsiger Kunden aftalen inden for bindingsperioden, forbeholder NE sig retten til at opkræve et opsigelsesgebyr til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt enten via e-mail eller brev. Ifm. slutafregning forbeholder NE sig retten til at opkræve et gebyr for udbetaling af tilgodehavende, som kan afhænge af udbetalingsmetode, jf. Betingelsernes punkt 6. Disse gebyrer fremgår af www.natur-energi.dk/prisblad. I tillæg hertil kan NE kræve sit tabte dækningsbidrag dækket. Hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som en elaftale vedrører, får Kundens opsigelse uanset ovennævnte først effekt fra det tidligste af følgende tidspunkter: A) Når NE fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et el-handelsselskab om el-leverance til ejendommen, eller B) Når NE fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt eller C) Når NE fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at verificere, at Kunden ikke længere fremgår som ejer af ejendommen i offentlige registre. Hvis Kunden fremsætter ønske til NE om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen, jf. (B) overfor, vil NE straks videresende anmodningen til den relevante netvirksomhed. Netvirksomheden vil herefter forestå afbrydelsen. NE kan blive pålagt et gebyr af Netvirksomheden for afbrydelsen, som Kunden er forpligtet til at friholde NE for, jf. Betingelsernes punkt 6.

12. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse, så bliver den eksisterende aftale og vilkår overført til og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre Kunden opsiger aftalen, jf. Betingelsernes punkt 11. Om end den eksisterende aftale og vilkår overføres til den nye adresse, så vil Kunden på den nye adresse blive afregnet ud fra afregningspris samt net- og systemydelser på den nye adresse og i det distributionsområde, som Kunden flytter til. Aftalen vil tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse, indtil NE får besked om opsigelse, jf. Betingelsernes punkt 11. Såfremt Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, der skal fraflyttes, henvises til Betingelsernes punkt 11. Meddelelse om flytning skal gives til NE tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse NE den nye adresse, datoen for flytningen og sit cvr-nr. På selv datoen for flytningen skal Kunden endvidere foretage selvaflæsning af måleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netvirksomheden og/eller Gas-distributøren. Modtager NE ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan NE vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet forbrug, der beregnes af Kundens Netvirksomhed og/eller Gas-distributør. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr, jf. Betingelsernes punkt 6. Modtages en aflæsning sidenhen kan NE vælge at efterregulere.

13. Persondata – accept af markedsføring

Til brug for administration af elaftalen indsamler, behandler og opbevarer NE og NE’ CRM-systemleverandør oplysninger om Kunden, herunder, cpr-nr., adresse, kontaktoplysninger, kontooplysninger, forbrugs- og leveringsoplysninger, oplysninger om betalingshistorik samt relevante oplysninger om afbrydelse. NE behandler ligeledes ovennævnte personoplysninger til statistiske formål og til brug for markedsføring. Cpr-nr. behandles dog kun i det omfang Kunden har givet samtykke hertil eller i medfør af lov. NE udveksler personoplysninger med offentlige myndigheder og private, herunder Energinet.dk, Kundens Netvirksomhed og/eller Gas-distributør og Danske Commodities A/S samt hvor det ellers er nødvendigt for at varetage leverancen eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. Kunden kan få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles, samt anmode om berigtigelse af oplysninger ved at kontakte NE’ kundeservice. NE kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar. Kunden har pligt til at oplyse NE om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mail, telefonnummer m.v. Meddelelser fra NE, herunder varslinger efter Betingelsernes punkt 16, anses for at være kommet frem til Kunden, når NE har kommunikeret via enten betalingsservice eller til en e-mail eller et telefonnummer m.v., som Kunden har oplyst NE.

14. Kundeindsigelser:

Indsigelser kan indgives til NE’ kundeservice via e-mail på kundeservice@natur-energi.dk.

15. Tvister – lovvalg:

Tvister mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg eller kundens hjemting.

16. Ændringer:

NE forbeholder sig retten til ensidigt at ændre disse betingelser og vilkårene i aftalen, herunder priser og gebyrer. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. NE informerer om ændringer til ugunst for Kunden ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve aftalen.

17. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort:

Tilmelder Kunden sin betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af NE og Nets, gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug af el og gas og handelsomkostning og el-netydelse, herunder el-netabonnement, inklusive skatter og afgifter tilknyttet el-leverancen faktureres forud til udgangen af efterfølgende kvartal*. NE forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. Der henvises i øvrigt til Betingelsernes punkt 6. NE informerer Kunden ved fakturaudstedelse via e-mail, at faktura med tilhørende specifikation er tilgængelig via Selvbetjening på www.natur-energi.dk. Denne fakturas beløb trækkes automatisk på Kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte NE inden betalingen, hvis Kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens kort-betaling afvises, er NE berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. NE benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes Kundens kortinformationer ikke hos NE, men hos underleverandøren. Inden betalingskortets udløbsdato skal Kunden selv sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via Selvbetjening på www.natur-energi.dk. Ved spærring af betalingskortet er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via Selvbetjening på www.natur-energi.dk. Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden tilladelse til, at NE foretager automatiske trækninger på Kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af Kundens betalingsstatus. Hvis NE ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbrug, jf. Betingelsernes punkt 4 og 6, og slutopgørelse fremsendes og opkræves. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med NE om betaling via tredjemand. Alle gebyrer fremgår af www.natur-energi.dk/prisblad.

18. Kontakt

Natur-Energi A/S (CVR-nr. 30913728)
Tagensvej 87
2200 København N
Att.: Kundeservice
E-mail: kundeservice@natur-energi.dk
Telefon: 70 27 77 80
Åbent mandag til torsdag 8.30 – 16 og fredag 9 – 15.30 – www.natur-energi.dk

* Der kan forekomme en særskilt aftale med kunden i forhold til faktureringsperioder, som afviger fra de generelle betingelser. Dette vil specifikt fremgå på aftalen, der er indgået med kunden.